Bedrijfsinformatie

Informatie overeenkomstig § 5 TMG (Duitse wet op bedrijfsinformatie op internet):

Bactiva GmbH
Herongerstr. 2
47638 Straelen

Vertegenwoordigd door:

Melanie Meisel

Contact:

Telefoon: +49 (0) 2834/942300
E-Mail: info@bactiva.de

Geregistreerd:

Geregistreerd in Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht Kleve
Registernummer: B10537

ID-nummer omzetbelasting:

Identificatienummer omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse wetgeving): DE 273332941

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV (Duitse wetgeving):

Melanie Meisel
Herongerstr. 2
47638 Straelen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van onze websites wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7 Abs.1 TMG voor de eigen inhoud naar algemene wetgeving verantwoordelijk. Volgens §§ 8 bis 10 TMG zijn we als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgenomen of opgeslagen informatie te controleren of naar omstandigheden te onderzoeken op mogelijke wederrechtelijke activiteiten. Dit laat onverlet de verplichting tot het verwijderen of weren van het gebruik van informatie volgens algemene wetgeving. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete wetsovertreding. Bij het bekend worden van een dergelijke wetsovertreding wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, waarvan we op de inhoud geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte websites is steeds de aanbieder of de operator van de bepaalde site verantwoordelijk. Op het moment dat de links van de websites geplaatst worden, worden ze op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de links, niet onderkend. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte sites is echter zonder indicatie van een wetsovertreding niet redelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen worden deze links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht:

Op de inhoud en creaties op deze site, geschreven en ontwikkeld door de samensteller van de site, rust auteursrecht. De vermenigvuldiging, verspreiding en welke vorm van exploitatie dan ook, buiten de grenzen van het auteursrecht heeft de toestemming van de auteurs, respectievelijk samenstellers ervan nodig. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privédoeleinden en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet is gemaakt door de samensteller, wordt het auteursrecht van de derde partij in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig beschouwd. Als u desondanks een overtreding van het auteursrecht ontdekt, dan vragen wij u ons daarvan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van de wetsovertredingen wordt dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderd.

Privacy verklaring:

1. Inleiding
Bactiva GmbH verwerkt dagelijks informatie over personen. Wij houden ons daarbij aan de wet. Bactiva GmbH respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Bactiva GmbH, gevestigd aan de Heronger Straße 2, 47638 Sraelen, Duitsland, e-mailadres: info@bactiva.de is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich tot ons wenden via het hiervoor vermelde e-mailadres.

2. Persoonsgegevens
Bactiva verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.
Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten
Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij u partij bent.
Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.
Sollicitatieprocedure
Bactiva GmbH verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

3. Ontvanger
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Bactiva GmbH, behalve in een van de volgende omstandigheden.
Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een derde partij voor zaken als levering, bezorging, betaling, vordering of een andere vorm van uitvoering van overeenkomst.
Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.
Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.
Bactiva maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.

4. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.
Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
• de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
• u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
• u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.
Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.
Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@bactiva.de. Wij zullen op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de duitse Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

6. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@bactiva.de.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Privacy verklaring voor het gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt „cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken een analyse te maken van uw gebruik van de website. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van onze websites wordt naar een server van Google in de VS. gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages te maken over de activiteiten op de website voor de operators van de website en om verdere diensten aan te dragen die samenhangen met het gebruik van de website en van internet. Ook zal Google mogelijk deze informatie aan derden overdragen, voor zover dat wettelijk verplicht is of voor zover derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google Inc. U kunt de installatie van cookies verhinderen met de overeenkomstige optie in uw webbrowser software, maar we wijzen erop, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven genoemde doeleinden.

Bron:

Datenschutzerklärung Google Analytics